Convocatòria per a la cobertura de professorat de Cicle Formatiu de Grau Superior de Documentació i Administració Sanitàries

La Fundació per a la Docència Sant Llàtzer que inclou l’Escola Universitària d’infermeria i Teràpia
Ocupacional de Terrassa, ha obert el Centre de Formació Professional Sant Llàtzer aquest curs
acadèmic 2019-2020.

CONSULTA L’OFERTA LABORAL