Matrícula

Matrícula del curs 2020-2021

Si has decidit que aquest és el teu cicle t’expliquem com has de realitzar la teva matricula.

Formalitza la teva matrícula

Si tens algun dubte sobre la documentació a enviar o sobre el procés de matrícula, pots posar-te en contacte amb nosaltres: / Telèfon 93 783 77 77PAS 0

Si vas realitzar la Reserva i la Prematrícula no és necessari que omplis el formulari de matrícula. Únicament hauràs de fer-nos arribar la documentació i l’acceptació de les condicions que trobaràs al Formulari del Pas 3PAS 1

Omple el Formulari de Matrícula
(recorda omplir tota la informació que apareix en el formulari)PAS 2

Realitza l’ingrés de la matricula Full de pagament
(full SEPA)PAS 3

Adjunta la documentació de matrícula i l’acceptació de condicions entrant a aquest FormulariPAS 4

Espera a rebre la confirmació i el document de matrícula i si tens qualsevol dubte, contacta amb Secretaria Acadèmica

Documentació necessària 

Per a  formalitzar la matrícula has de presentar la documentació degudament compulsada (termini màxim fins 15 dies després d’haver tramitat la matrícula). Si falta algun dels documents següents, la matrícula no quedarà formalitzada. 

 • Document d’identitat (Fotocòpia per les dues cares en què es vegi correctament la informació)
 • Acreditació de la via d’accés
 • Document SEPA (Full a descarregar)

 

Quina documentació hauré de presentar per acreditar la meva via d’accés?

 • Tinc un títol: fotocòpia compulsada del títol per les dues cares o del resguard de sol·licitud i pagament de les taxes d’expedició del títol, si no han passat més de 2 anys des de l’expedició del resguard.
  No s’acceptarà només el certificat de qualificacions.
 • He cursat Batxillerat Experimental:  fotocòpia compulsada del certificat de superació del segon curs expedit pel centre on es va cursar.
 • COU: certificat acadèmic oficial de superació del Curs d’Orientació Universitària, expedit pel centre on es va realitzar, o la fotocòpia compulsada de la targeta de la prova d’accés a la universitat (PAU).
 • PREU: certificat acadèmic oficial de superació del curs *preuniversitari.
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys: s’ha de presentar el certificat de superació de la prova.
 • Prova d’accés als CFGS: s’ha de presentar el certificat de superació de la prova, signat i segellat pel centre on es va realitzar, en què consti el cicle formatiu en què es vol matricular.
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys: s’ha de presentar el certificat de superació d’aquesta prova.
 • Acreditació d’experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat: s’ha de presentar el certificat que acrediti l’accés a la universitat per aquesta via.
 • Homologació d’estudis cursats a l’estranger: s’haurà d’aportar la resolució favorable de la sol·licitud d’homologació amb uns estudis que permetin l’accés als cicles formatius de grau superior.