Matrícula

Matrícula del curs 2024-2025

Si has decidit que aquest és el teu cicle t’expliquem què has de fer per no perdre la teva plaça.

Realitza la teva matrícula

D’acord amb el document d’informació de matrícula, a partir del partir de l’1 de març tindràs disponible la Reserva de plaça, aquesta reserva assegura una plaça en el cicle formatiu sempre que compleixis els requisits acadèmics.

Pots realitzar la matrícula de manera presencial prèvia cita a o bé omplir el document corresponent i enviar-ho per correu electrònic a la secretaria del centre.

A continuació t’expliquem els passos a seguir:PAS 1

Matrícula oberta a partir de l’ 1 d’abril. És necessari demanar cita per formalitzar la matrícula al centre o bé omplir la documentació i fer-la arribar per correu electrònic
DESCARREGA’T els documents de matrículaPAS 2

Realitza l’ingrés de la matrícula Full pagament matrículaPAS 3

Porta la documentació de matrícula degudament signada al centre

Documentació necessària 

Per a  formalitzar la matrícula has de presentar la documentació degudament compulsada (termini màxim fins 15 dies després d’haver tramitat la matrícula). Si falta algun dels documents següents, la matrícula no quedarà formalitzada. 

 • Document d’identitat (Fotocòpia per les dues cares en què es vegi correctament la informació)
 • Acreditació de la via d’accés
 • Document SEPA Full a descarregar

 

Quina documentació hauré de presentar per acreditar la meva via d’accés?

 • Tinc un títol: fotocòpia compulsada del títol per les dues cares o del resguard de sol·licitud i pagament de les taxes d’expedició del títol, si no han passat més de 2 anys des de l’expedició del resguard.
  No s’acceptarà només el certificat de qualificacions.
 • He cursat Batxillerat Experimental:  fotocòpia compulsada del certificat de superació del segon curs expedit pel centre on es va cursar.
 • COU: certificat acadèmic oficial de superació del Curs d’Orientació Universitària, expedit pel centre on es va realitzar, o la fotocòpia compulsada de la targeta de la prova d’accés a la universitat (PAU).
 • PREU: certificat acadèmic oficial de superació del curs *preuniversitari.
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys: s’ha de presentar el certificat de superació de la prova.
 • Prova d’accés als CFGS: s’ha de presentar el certificat de superació de la prova, signat i segellat pel centre on es va realitzar, en què consti el cicle formatiu en què es vol matricular.
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys: s’ha de presentar el certificat de superació d’aquesta prova.
 • Acreditació d’experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat: s’ha de presentar el certificat que acrediti l’accés a la universitat per aquesta via.
 • Homologació d’estudis cursats a l’estranger: s’haurà d’aportar la resolució favorable de la sol·licitud d’homologació amb uns estudis que permetin l’accés als cicles formatius de grau superior.