Matrícula

Matrícula del curs 2019-2020

Si tens interès en realitzar un dels nostres Cicles Formatius pots fer una reserva abans que obrim la matrícula per assegurar així la teva plaça. Si vols cursar només alguns dels mòduls o  matricular-te a alguna assignatura pendent per obtenir el títol, contacta amb nosaltres. En ambdós casos, et convidem a demanar més informació per les nostres vies de contacte: | 93 783 77 77

Documentació necessària 

Per a formalitzar la matrícula has de presentar la documentació degudament compulsada (termini màxim fins a 15 dies després d’haver tramitat la matrícula). Si falta algun dels documents següents, la matrícula no quedarà formalitzada. 

  • Fotografia tipus carnet 
  • Document d’identitat (Fotocòpia per les dues cares en què es vegi correctament la informació) 
  • Acreditació de la via d’accés

 

Documentació que cal presentar

Si el requisit és tenir un títol s’ha d’acreditar amb una fotocòpia compulsada del títol per les dues cares o del resguard de sol·licitud i pagament de les taxes d’expedició del títol, si no han passat més de 2 anys des de l’expedició del resguard. No s’acceptarà només el certificat de qualificacions. 

Si el requisit és haver superat uns estudis que no tenen títol, s’haurà d’aportar una fotocòpia compulsada del certificat corresponent segons sigui el cas: 

  • Certificat de superació del segon curs del batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental expedit pel centre on es va cursar. 
  • COU: certificat acadèmic oficial de superació del Curs d’Orientació Universitària, expedit pel centre on es va realitzar, o la fotocòpia compulsada de la targeta de la prova d’accés a la universitat (PAU). 
  • PREU: certificat acadèmic oficial de superació del curs *preuniversitari, expedit pel centre on es va estudiar. 
  • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys: s’ha de presentar el certificat de superació de la prova (no són vàlids els certificats de la universitat que acrediten la superació d’algunes assignatures). 
  • Prova d’accés als CFGS: s’ha de presentar el certificat de superació de la prova, signat i segellat pel centre on es va realitzar, en què consti el cicle formatiu en què es vol matricular. 
  • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys: s’ha de presentar el certificat de superació d’aquesta prova. 
  • Acreditació d’experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat: s’ha de presentar el certificat que acrediti l’accés a la universitat per aquesta via. 

Homologació d’estudis cursats a l’estranger: s’haurà d’aportar la resolució favorable de la sol·licitud d’homologació amb uns estudis que permetin l’accés als cicles formatius de grau superior.