Vies d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior

Tenen  accés directe  als cicles de  grau superior  les persones que compleixen  algun dels requisits indicats a continuació. 

 

Tenir un dels títols següents: 

 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent (1) a efectes acadèmics 
 • Títol de tècnic/a superior o tècnic/a especialista (CFGS d’FP o FP2) de formació professional (no s’accepten els CFGS d’Arts plàstiques i disseny ni els CFGS d’Ensenyaments esportius) 
 • Títol de qualsevol estudi universitari o equivalent (2) 
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM d’FP) amb determinades prioritats (no s’accepten els CFGM d’Arts plàstiques i disseny ni els CFGM d’Ensenyaments esportius) 
 • Títol de Batxillerat estranger. Les persones amb  titulacions estrangeres  han de presentar la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació del títol que doni accés al CFGM. Si encara no s’ha resolt, han de presentar el volant d’inscripció condicional vigent per al curs en què es matriculen. 

 

Haver superat un curs: 

 • El segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental 
 • El curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari (PREU) 
 • El curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS) 
 • El curs de preparació per a la incorporació a CFGS (CPICGS), sempre que es disposi d’un títol d’un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional (no s’accepten els CFGM d’Arts plàstiques i disseny ni els CFGM d’Ensenyaments esportius) 

 

Haver superat una prova:

 • La prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys 
 • La prova d’accés a la universitat per a majors de 45 anys 
 • La prova d’accésal CFGS (PACGS)

Estan exemptes de fer la prova d’accés, i podran accedir a un cicle formatiu de grau superior, les persones que hagin superat la  prova d’accés a la Universitat per a majors de 45  o hi hagin accedit per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts  40 anys d’edat. 

 

(1)Són equivalents al títol de batxillerat (LOGSE o LOE): 

 • Curs d’orientació universitària (COU) del pla d’estudis del 1970 
 • Curs preuniversitari (PREU) del pla d’estudis del 1953 o del 1957 
 • Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP) 
 • Títol de mestratge industrial 
 • Títol de mestratge industrial o mercantil (anterior al 1975)
 • Graduat en arts aplicades i oficis artístics 

 

(2)Títols universitaris 

 • Els  títols universitaris  que donen accés als cicles formatius han de ser  oficials i homologats (estudis de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori de l’Estat espanyol). 
 • Els  títols propis  d’una universitat no són vàlids per a l’accés als cicles formatius. Aquests títols corresponen a estudis no reglats conduents a una titulació no oficial, reconeguda només per la universitat que els imparteix. 
 • Només s’acceptaran els  màsters universitaris  que són necessaris per a l’obtenció d’un títol universitari. No s’acceptaran els màsters de formació complementària.