Futurs estudiants

El Centre de Formació Professional Sant Llàtzer posa a disposició dels futurs estudiants tota la informació referent a les vies d’accés, preinscripció, procés de matrícula, beques i ajuts.

Per sol·licitar informació sobre nou accés podeu demanar informació telefònica, per correu electrònic o bé una visita en el següent horari d’atenció personalitzada.

Per sol·licitar atenció personalitzada o informació sobre nou accés, feu clic i ompliu el següent formulari.

Vies d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits indicats a continuació. 

Tenir un dels títols següents: 

 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent (1) a efectes acadèmics 
 • Títol de tècnic/a superior o tècnic/a especialista (CFGS d’FP o FP2) de formació professional (no s’accepten els CFGS d’Arts plàstiques i disseny ni els CFGS d’Ensenyaments esportius) 
 • Títol de qualsevol estudi universitari o equivalent (2) 
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM d’FP) amb determinades prioritats(3) (no s’accepten els CFGM d’Arts plàstiques i disseny ni els CFGM d’Ensenyaments esportius) 

Haver superat: 

 • El segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental 
 • El curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari (PREU) 
 • El curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS) 
 • El curs de preparació per a la incorporació a CFGS (CPICGS), sempre que es disposi d’un títol d’un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional (no s’accepten els CFGM d’Arts plàstiques i disseny ni els CFGM d’Ensenyaments esportius) 
 • La prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys 

 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats, per accedir a un cicle formatiu de grau superior han d’haver superat una prova d’accés (PACGS) a Formació professional (no s’accepten a CFGS d’Arts plàstiques i disseny ni a CFGS d’Ensenyaments esportius) . 

Estan exemptes de fer la prova d’accés, i podran accedir a un cicle formatiu de grau superior, les persones que hagin superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 45 o hi hagin accedit per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat. 

Les persones amb titulacions estrangeres han de presentar la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació del títol que doni accés al CFGM. Si encara no s’ha resolt, han de presentar el volant d’inscripció condicional vigent per al curs en què es matriculen. 

(1) Són equivalents al títol de batxillerat (LOGSE o LOE): 

 • Curs d’orientació universitària (COU) del pla d’estudis del 1970 
 • Curs preuniversitari (PREU) del pla d’estudis del 1953 o del 1957 
 • Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP) 
 • Títol de mestratge industrial 
 • Títol de mestratge industrial o mercantil (anterior al 1975) 
 • Graduat en arts aplicades i oficis artístics 

(2) Títols universitaris 

 • Els títols universitaris que donen accés als cicles formatius han de ser oficials i homologats (estudis de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori de l’Estat espanyol). 
 • Els títols propis d’una universitat no són vàlids per a l’accés als cicles formatius. Aquests títols corresponen a estudis no reglats conduents a una titulació no oficial, reconeguda només per la universitat que els imparteix. 
 • Només s’acceptaran els màsters universitaris que són necessaris per a l’obtenció d’un títol universitari. No s’acceptaran els màsters de formació complementària.