Preguntes freqüents

Sobre el Centre de Formació Professional Sant Llàtzer 

Què és el Centre de Formació Professional Sant Llàtzer?

El Centre de Formació Professional Sant Llàtzer, és un nou centre privat, integrat a la Fundació Docència Sant Llàtzer (FDSL) conjuntament amb l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT). 

La FDSL manté una forta voluntat de servei a la societat, vinculada per una banda a la història de Terrassa, desenvolupant accions socials i de salut i per altre vinculada a una experiència de més de 100 anys en la formació de professionals de la salut. 

Quins són els nostres valors?

Som una institució docent, humanista i integradora, compromesa amb la societat que, mitjançant el desenvolupament, transferència del coneixement i la inquietud investigadora vol formar professionals de salut competents, els nostres valors són el compromís, el respecte, la tolerància i la sensibilitat social. 

Què puc estudiar al CFPSLL?

Actualment l’oferta formativa del Centre de Formació Professional Sant Llàtzer es composa pel CFGS de Documentació i Administració Sanitàries.

Quina durada té el CFGS de Documentació i Administració Sanitàries?

La durada d’aquest cicle és de 2.000 hores (1320 h. formació lectiva al centre educatiu, 449 h. formació en centres de treball i 231 h. Projecte Final), distribuïdes en dos cursos acadèmics. S’imparteix en horari de tardes de 14:50h a 21:30h de dilluns a divendres.

L’assistència a classe és obligatòria?

Sí, l’assistència a classe i la participació en les activitats proposades és obligatòria, ja que l’avaluació és contínua.

Per què escollir el Centre de Formació Professional Sant Llàtzer (CFPSLL)?

Perquè garantim una atenció personalitzada durant la formació dels i de les estudiants, gràcies a dos mòduls propis del CFPSLL, el mòdul de Tutoria i orientació i el mòdul de Simulació: Aplicació pràctica de les competències.]

.

Requisits d’accés 

Quina titulació necessito per accedir a un Grau Superior

Per accedir a un CFGS  cal haver superat la  Prova d’Accés a Grau Superior o tenir un dels següents títols:

 • CFGM o CFGS (no cal que siguin de la mateixa família)
 • Batxillerat LOE o LOGSE
 • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • Prova d’accés a la universitat per a majors de 45 anys
 • Altres: Títol de Batxiller unificat i polivalent (BUP), haver superat el Curs d’orientació universitària (COU), FP2

Titulació 

Quina validesa té la titulació obtinguda al CFPSLL?

Tots els títols de Formació Professional impartits pel nostre centre són oficials i sense necessitat de proves lliures. 

Les titulacions estan reconegudes a nivell nacional i europeu?

Sí, les titulacions són expedides pel Ministeri d’Educació amb validesa en tot el territori nacional i reconegudes en tota la Unió Europea. 

Formació en centres de treball

Què és la Formació en centres de treball?

La formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de  caràcter obligatori  per a l’obtenció del títol oficial del cicle formatiu i que té com a objectiu completar el coneixement i les competències de l’alumne adquirides en l’àmbit acadèmic apropant a la realitat del món productiu amb la finalitat d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d’inserció laboral. 

Quan puc començar el mòdul de centres de treball?

En concepte general podràs iniciar el període de pràctiques empreses quan hagis  superat el 50%  de la formació del cicle, tot i això et recomanem que consultis els requeriments específics per a la realització del mòdul FCT que es troben en el pla d’estudis de cada cicle formatiu. 

Quina és la durada del mòdul FCT?

La durada de la formació pràctica en centres de treball ha de ser la que estableix el disseny curricular dels diferents ensenyaments postobligatoris. Dins el pla d’estudis de cada cicle formatiu podràs veure el nombre d’hores del Mòdul FCT. 

Si estic cursant el mòdul FCT, també hauré d’assistir a classe?

El Mòdul de FCT es cursa al final del cicle i, per tant, només realitzaràs les pràctiques.

Si tinc experiència laboral, puc sol·licitar l'exempció del mòdul FCT?

Sí, dependrà de l’experiència i l’exempció podrà ser total o parcial. 

Qui pot sol·licitar l’exempció total del mòdul FCT?

L’exempció del 100% del total demòdul del cicle s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del mòdul de formació en un centre de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu. 

Si tinc experiència laboral en qualsevol altra activitat no relacionada amb l’àmbit professional del cicle formatiu, puc sol·licitar l’exempció parcial del mòdul FCT?

Sí, pots sol·licitar l’exempció parcial del 25% del total d’hores del Mòdul FCT sempre que acreditis com a mínim el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita l’exempció. 

Com puc sol·licitar l’exempció total o parcial del Mòdul de Formació en centres de Treball?

Si vols saber si pots estar exempt d’haver de realitzar el Mòdul FCT de Pràctiques en empreses, hauràs de fer la “SOL·LICITUD ESTUDI DE POSSIBLE EXEMPCIÓ DE FCT”. 

Al llarg del curs en què ho hagis sol·licitat es resoldrà l’estudi i se t’informarà del resultat. 

En el cas que se t’hagi concedit l’exempció, aquesta informació s’afegirà al teu expedient i el mòdul quedarà convalidat. 

Si per contra no t’ha concedit l’exempció (ja sigui total o parcialment), hauràs de matricular a aquest mòdul de FCT a partir del següent curs i quan et correspongui. 

Documentació que hauràs d’aportar per fer la sol·licitud: 

 1. a) Treballadors per compte d’altri:
 • Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social o Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral, que detalli l’activitat i les funcions que ha realitzat l’alumne.
 1. b) Treballadors per compte propi:
 • Certificat d’alta d’activitat econòmica
 • Rebuts de cotització a la Seguretat Social
 • Quota de règim d’autònoms
 • Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130)

Matrícula

Puc realitzar dos Cicles Formatius simultàniament en el mateix centre?

La legislació et permet cursar mòduls o unitats formatives del mateix cicle formatiu, distribuïts entre la modalitat presencial i la modalitat no presencial però no dos cicles formatius diferents en el mateix curs acadèmic. 

A quines beques i descomptes puc optar?

Com a estudiant de formació professional, et pots acollir a les diverses convocatòries de beques. Pots trobar tota la informació sobre les beques que ofereix el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i tramitar-la en línia, fent clic aquí.

També et pots acollir a les beques per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. En aquest cas és responsabilitat de l’alumne aportar tota la documentació requerida i degudament signada. En cas de necessitar la validació de l’EAP, haurà de sol·licitar cita per poder fer aquesta valoració. Teniu tota la informació aquí.

El Centre de FP Sant Llàtzer ofereix un programa de beques internes. Pots consultar tota la informació i el funcionament de la convocatòria fent clic aquí. Si vols optar a una de les beques internes, descarrega’t el document fent clic aquí i fes la teva sol·licitud.

Per a més informació referent a aquestes beques, pots contactar amb Pilar Arrufat.

Hi ha descomptes especials per família nombrosa, monoparental o diversitat funcional?

Sí, es farà un descompte/ bonificació per Família nombrosa, família monoparental, persones amb diversitat funcional o víctimes de violència de gènere. 

Tinc descompte si faig pagament al comptat?

Sí, es farà un descompte del 5% de l’import de la matrícula. 

Quines formes de pagament tinc per formalitzar la matrícula?

El pagament es realitza per domiciliació bancària. 

Puc reservar la meva plaça?

Sí, podràs fer la reserva pagant l’import establert per a la matrícula.

Recorda que la reserva de plaça només es retornarà en cas de no tenir els requisits d’accés en el moment de la matrícula. Si un cop fet el pagament de la reserva decideixes no formalitzar la matrícula, aquest import no serà reintegrable.

Avaluació

Quin és el sistema d’avaluació?

L’aprenentatge dels alumnes es basa en una avaluació continuada. El treball i l’avaluació contínua seran els elements clau per a l’obtenció gradual del títol. Es basa en superar les teves assignatures progressivament.

A on faré les meves proves avaluatives?

Les faràs al propi centre

Quines convocatòries tinc per matrícula?

L’alumne disposa d’un màxim de  2 convocatòries (una ordinària  i una altra extraordinària) per a la superació del mòdul professional en el semestre en què estigui matriculat a aquest.

Si passades aquestes 2 convocatòries l’alumne quedés suspès, haurà de tornar a matricular-se al següent curs, als mòduls o unitats formatives que tingui pendents d’aprovar.

Puc renunciar a una convocatòria?

Sí, sempre que comuniquis la teva sol·licitud de renúncia de forma justificada amb una antelació mínima de quinze dies a la data de l’examen del mòdul al qual vols renunciar. Aquesta sol·licitud de renúncia ha de ser acceptada pel centre.

Convalidacions

Quins tipus de convalidacions existeixen?

Hi ha dos tipus de convalidacions: les convalidacions directes i les convalidacions singulars. 

Què són les convalidacions directes?

Són les convalidacions que poden sol·licitar aquelles persones que han cursat un Cicle Formatiu de Formació Professional específic i estan cursant un altre del mateix grau o d’un grau diferent. 

Les convalidacions directes estan tipificades per les autoritats educatives i les resol el Centre Educatiu. En aquests casos la convalidació és molt probable sempre que l’alumne aporti la documentació en la forma i els terminis establerts. 

Què són les convalidacions singulars?

Són les convalidacions que poden sol·licitar aquelles persones que han cursat ensenyaments universitaris vigents, extingides o a l’estranger. Es tracta de casos particulars que no tenen prevista una convalidació directa i que es resolen individualment per la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. 

Què és un mòdul transversal?

És un mòdul que es troba en el currículum de diversos cicles formatius i que treballa capacitats necessàries per diversos tècnics o tècnics superiors. Per exemple, són mòduls transversals: 

 • Formació i orientació laboral 
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora 

Vaig cursar un cicle formatiu de grau mitjà (LOE) i ara estic cursant un altre de grau superior (LOE), puc convalidar el mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL)?

Sí, el mòdul de FOL de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà (LOE) convalida el mòdul de FOL de qualsevol cicle formatiu de grau superior (LOE). A partir del curs 2022/2023, ja no constarà com a CV (convalidat) sinó que es trasllada la qualificació del mòdul origen que convalida.

Vaig cursar un cicle formatiu de grau mitjà (LOE) i ara estic cursant un altre de grau superior (LOE), puc convalidar el mòdul d’Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)?

Sí, el mòdul d’EIE de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà (LOE) convalida el mòdul d’EIE de qualsevol cicle formatiu de grau superior (LOE). A partir del curs 2022/2023, ja no constarà com a CV (convalidat) sinó que es trasllada la qualificació del mòdul origen que convalida.

Puc convalidar el mòdul professional d’anglès?

Sí, sempre que sigui un certificat acadèmic oficial expedit per l’escola oficial d’idiomes de nivell avançat B2 per a cicles formatius de grau superior i titulacions universitàries oficials en Filologia o Traducció i Interpretació, de la mateixa especialitat que la llengua estrangera que es vol convalidar (anglès).

He cursat estudis a l’estranger i els vull homologar. Quina documentació he de presentar?

 • Document que acrediti la teva identitat: DNI, NIE o passaport
 • Títol, diploma o certificat final obtingut original (no fotocòpia) amb validesa oficial en els sistema educatiu del país estranger
 • Programa descriptiu de l’assignatura cursada i aprovada que vols convalidar amb les hores corresponents i segellat pel centre on el vas cursar. IMPORTANT: ha d’existir una equivalència suficient en la durada i els continguts.
 • Pots accedir al portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya fent click aquí

Puc sol·licitar una convalidació si vaig començar estudis universitaris i no els vaig acabar?

Sí, a partir del curs 2008-09 es pot sol·licitar la convalidació singular per matèries superades d’estudis universitaris, encara que no s’hagin finalitzat. 

Quins mòduls transversals puc tenir convalidats per tenir els estudis universitaris finalitzats?

Per tenir estudis universitaris oficials finalitzats pots tenir convalidada l’UF1- Incorporació al Treball del Mòdul Formació i Orientació Laboral i el Mòdul complet d’Empresa i Iniciativa Emprenedora.

Continuació d’estudis

Puc accedir a la universitat amb la titulació de Grau Superior de Documentació i administració sanitària?

Sí, pots accedir als ensenyaments universitaris des de cicle formatiu de grau superior sense la necessitat de fer cap prova de Selectivitat, ja que la teva nota d’accés és la qualificació mitjana del cicle superior. En cas que vulguis millorar aquesta nota pots presentar-te a la fase específica de les PAU. Pots consultar més informació fent click aquí.

Què he de tenir en compte a l’hora d’accedir a la universitat?

La nota que obtinguis un cop finalitzat el cicle formatiu de Documentació i Administració Sanitàries (sobre 10) equival a la nota total del batxillerat més la part general de la Selectivitat. Per tant, només hauràs de realitzar les assignatures optatives de la Selectivitat, és a dir, la part específica.

Comprova quines assignatures optatives ponderen més per a accedir al grau universitari que vulguis realitzar, ja que amb una ponderació de 0,2 pots obtenir 2 punts més sobre la nota final d’accés. El càlcul final és el següent: nota final CFGS + (nota examen x 0,2) = Nota final accés universitat.