Preguntes freqüents

Sobre el Centre de Formació Professional Sant Llàtzer 

Què és el Centre de Formació Professional Sant Llàtzer?

El Centre de Formació Professional Sant Llàtzer, és un nou centre privat, integrat a la Fundació Docència Sant Llàtzer (FDSL) conjuntament amb l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT). 

La FDSL manté una forta voluntat de servei a la societat, vinculada per una banda a la història de Terrassa, desenvolupant accions socials i de salut i per altre vinculada a una experiència de més de 100 anys en la formació de professionals de la salut. 

Quins són els nostres valors?

Som una institució docent, humanista i integradora, compromesa amb la societat que, mitjançant el desenvolupament, transferència del coneixement i la inquietud investigadora vol formar professionals de salut competents, els nostres valors són el compromís, el respecte, la tolerància i la sensibilitat social. 

Què puc estudiar al CFPSLL?

L’oferta formativa del Centre de Formació Professional Sant Llàtzer es composa pel CFGS de Promoció de la igualtat de gènere i el CFGS de Documentació i Administració Sanitària.

Requisits d’accés 

Quina titulació necessito per accedir a un Grau Superior

Per accedir a un CFGS  cal haver superat la  Prova d’Accés a Grau Superior  o tenir un dels següents títols: Batxillerat LOGSE, Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, COU, FPII, Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior, (No cal que siguin de la mateixa família), o un altre títol oficial equivalent  o superior a qualsevol dels anteriors. 

La formació Professional dóna accés a la universitat?

Sí, sempre que sigui un títol oficial dun Cicle Formatiu de Grau Superior, i en funció de la branca de la carrera universitària a la què vulguis accedir. 

Titulació 

Quina validesa té la titulació obtinguda al CFPSLL?

Tots els títols de Formació Professional impartits pel nostre centre són oficials i sense necessitat de proves lliures. 

Les titulacions estan reconegudes a nivell nacional i europeu?

Sí, les titulacions són expedides pel Ministeri d’Educació amb validesa en tot el territori nacional i reconegudes en tota la Unió Europea. 

Formació en centres de treball

Què és la Formació en centres de treball?

La formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de  caràcter obligatori  per a l’obtenció del títol oficial del cicle formatiu i que té com a objectiu completar el coneixement i les competències de l’alumne adquirides en l’àmbit acadèmic apropant a la realitat del món productiu amb la finalitat d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d’inserció laboral. 

Quan puc començar el mòdul de centres de treball?

En concepte general podràs iniciar el període de pràctiques empreses quan hagis  superat el 50%  de la formació del cicle, tot i això et recomanem que consultis els requeriments específics per a la realització del mòdul FCT que es troben en el pla d’estudis de cada cicle formatiu. 

Quina és la durada del mòdul FCT?

La durada de la formació pràctica en centres de treball ha de ser la que estableix el disseny curricular dels diferents ensenyaments postobligatoris. Dins el pla d’estudis de cada cicle formatiu podràs veure el nombre d’hores del Mòdul FCT. 

Si estic cursant el mòdul FCT, també hauré d’assistir a classe?

Tot dependrà de la matrícula que hagis realitzat i el cicle que estiguis cursant. En el cas del CFGS de documentació i Administració Sanitària, el Mòdul d’FCT es cursa al final del cicle i per tant només estaràs realitzant les pràctiques. El CFGS de Promoció d’Igualtat de gènere, inclou en el primer curs 60 hores d’FCT i la resta d’hores en el segon curs.

Si tinc experiència laboral, puc sol·licitar l'exempció del mòdul FCT?

Sí, dependrà de l’experiència i l’exempció podrà ser total o parcial. 

Qui pot sol·licitar l’exempció total del mòdul FCT?

L’exempció del 100% del total demòdul del cicle s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del mòdul de formació en un centre de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu. 

Si tinc experiència laboral en qualsevol altra activitat no relacionada amb l’àmbit professional del cicle formatiu, puc sol·licitar l’exempció parcial del mòdul FCT?

Sí, pots sol·licitar l’exempció parcial del 25% del total d’hores del Mòdul FCT sempre que acreditis com a mínim el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita l’exempció. 

Com puc sol·licitar l’exempció total o parcial del Mòdul de Formació en centres de Treball?

Si vols saber si pots estar exempt d’haver de realitzar el Mòdul FCT de Pràctiques en empreses, hauràs de fer la “SOL·LICITUD ESTUDI DE POSSIBLE EXEMPCIÓ DE FCT”. 

Al llarg del curs en què ho hagis sol·licitat es resoldrà l’estudi i se t’informarà del resultat. 

En el cas que se t’hagi concedit l’exempció, aquesta informació s’afegirà al teu expedient i el mòdul quedarà convalidat. 

Si per contra no t’ha concedit l’exempció (ja sigui total o parcialment), hauràs de matricular a aquest mòdul de FCT a partir del següent curs i quan et correspongui. 

Documentació que hauràs d’aportar per fer la sol·licitud: 

  1. a) Treballadors per compte d’altri:
  • Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social o Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral, que detalli l’activitat i les funcions que ha realitzat l’alumne.
  1. b) Treballadors per compte propi:
  • Certificat d’alta d’activitat econòmica
  • Rebuts de cotització a la Seguretat Social
  • Quota de règim d’autònoms
  • Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130)

Matrícula

Puc realitzar dos Cicles Formatius simultàniament en el mateix centre?

La legislació et permet cursar mòduls o unitats formatives del mateix cicle formatiu, distribuïts entre la modalitat presencial i la modalitat no presencial però no dos cicles formatius diferents en el mateix curs acadèmic. 

A quines beques i descomptes puc optar?

Com a estudiant de formació professional, et pots acollir a les diverses convocatòries de beques. Pots trobar tota la informació sobre les beques que ofereix el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i tramitar-la en línia, fent clic aquí.

Hi ha descomptes especials per família nombrosa, monoparental o diversitat funcional?

Sí, es farà un descompte/ bonificació per Família nombrosa, família monoparental, persones amb diversitat funcional o víctimes de violència de gènere. 

Tinc descompte si faig pagament al comptat?

Sí, es farà un descompte del 5% de l’import de la matrícula. 

Quines formes de pagament tinc per formalitzar la matrícula?

El pagament es realitza per domiciliació bancària. 

Avaluació

Quin és el sistema d’avaluació?

L’aprenentatge dels alumnes es basa en una avaluació continuada. El treball i l’avaluació contínua seran els elements clau per a l’obtenció gradual del títol. Es basa en superar les teves assignatures progressivament.

A on faré les meves proves avaluatives?

Les faràs al propi centre

Quines convocatòries tinc per matrícula?

L’alumne disposa d’un màxim de  2 convocatòries (una ordinària  i una altra extraordinària) per a la superació del mòdul professional en el semestre en què estigui matriculat a aquest.

Si passades aquestes 2 convocatòries l’alumne quedés suspès, haurà de tornar a matricular-se al següent curs, als mòduls o unitats formatives que tingui pendents d’aprovar.

Puc renunciar a una convocatòria?

Sí, sempre que comuniquis la teva sol·licitud de renúncia de forma justificada amb una antelació mínima de quinze dies a la data de l’examen del mòdul al qual vols renunciar. Aquesta sol·licitud de renúncia ha de ser acceptada pel centre.

Convalidacions

Quins tipus de convalidacions existeixen?

Hi ha dos tipus de convalidacions: les convalidacions directes i les convalidacions singulars. 

Què són les convalidacions directes?

Són les convalidacions que poden sol·licitar aquelles persones que han cursat un Cicle Formatiu de Formació Professional específic i estan cursant un altre del mateix grau o d’un grau diferent. 

Les convalidacions directes estan tipificades per les autoritats educatives i les resol el Centre Educatiu. En aquests casos la convalidació és molt probable sempre que l’alumne aporti la documentació en la forma i els terminis establerts. 

Què són les convalidacions singulars?

Són les convalidacions que poden sol·licitar aquelles persones que han cursat ensenyaments universitaris vigents, extingides o a l’estranger. Es tracta de casos particulars que no tenen prevista una convalidació directa i que es resolen individualment per la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. 

Què és un mòdul transversal?

És un mòdul que es troba en el currículum de diversos cicles formatius i que treballa capacitats necessàries per diversos tècnics o tècnics superiors. Per exemple, són mòduls transversals: 

  • Formació i orientació laboral 
  • Empresa i Iniciativa Emprenedora 

Vaig cursar un cicle formatiu de grau mitjà (LOE) i ara estic cursant un altre de grau superior (LOE), puc convalidar el mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL)?

Sí, el mòdul de FOL de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà (LOE) convalida el mòdul de FOL de qualsevol cicle formatiu de grau superior (LOE). 

En aquests casos la convalidació és molt probable sempre que l’alumne aporti la documentació en la forma i els terminis establerts. 

Puc sol·licitar una convalidació si vaig començar estudis universitaris i no els vaig acabar?

Sí, a partir del curs 2008-09 es pot sol·licitar la convalidació singular per matèries superades d’estudis universitaris, encara que no s’hagin finalitzat. 

Quins mòduls transversals puc tenir convalidats per tenir els estudis universitaris finalitzats?

Per tenir estudis universitaris oficials finalitzats pots tenir convalidada l’UF1- Incorporació al Treball del Mòdul Formació i Orientació Laboral i el Mòdul complet d’Empresa i Iniciativa Emprenedora.

Com puc tramitar una convalidació?

Per gestionar la convalidació de crèdits o unitats formatives, haureu de sol·licitar, i també lliurar, el formulari disponible a l’apartat de tràmits de la web. 

En cas de sol·licitar una convalidació ordinària (de cicle a cicle) aportar una còpia i original del certificat de notes del cicle que heu superat.

En cas de sol·licitar una convalidació singular (estudis universitaris a cicle), a més a més del formulari de sol·licitud, haureu d’emplenar la carta de sol·licitud al Departament d’Ensenyament: 

– Estudis universitaris finalitzats (per convalidar FOL), aportar títol o resguard del títol.
– Estudis universitaris no finalitzats (per convalidar o FOL).
– Acreditar de 30 a 40 crèdits universitaris per convalidar FOL(60h) .
– Acreditar de 40 a 50 crèdits universitaris per convalidar FOL (120h).
– Altres casos: Pla d’estudis cursat i certificat acadèmic personal. 

Existeix la possibilitat de fer Erasmus+ en els Cicles Formatius del CFPSLL?

El CFPSLL no participa en el programa Erasmus+ i per tant actualment no es poden fer intercanvis i estades de l’alumnat en altres països.