Documentació i administració sanitàries

Títol oficial
Títol Oficial de Tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitàries


Nombre d’hores
1320 h (teòriques)
449 h (pràctiques)
231 h (projecte final)

Aplicació de la nova llei de l’ FP
1287 h (teòriques)
515 h (estada en empresa)
198 h (projecte intermodular)


Modalitat
Presencial


Inici del curs
Setembre 2024


TÈCNIC/A SUPERIOR EN
DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES


El/La tècnic/a superior en documentació i administració sanitària del CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL SANT LLÀTZER (CFPSLL) és un/a professional que gestiona processos d’orientació i atenció a les persones, realitza processos de tractament de la informació i documentació clínica i participa en la gestió de dades del sistema de qualitat de les organitzacions sanitàries.


SORTIDES PROFESSIONALS

  • Gestió de processos administratius-clínics
  • Arxiu d’històries clíniques
  • Documentació Clínica
  • Servei d’admissions de centres de salut i hospitals
  • Avaluació i control de la prestació sanitària
  • Identificació, extracció i codificació de dades clíniques i no clíniques de la documentació sanitària
  • Validació i explotació de bases de dades mèdiques
  • Atenció al ciutadà en centres de salut i hospitals
  • Gestió de dades sanitàries

MÒDULS PROFESSIONALS
Garantim una atenció personalitzada durant la formació dels estudiants, donat que s’ha incorporat al Cicle Formatiu dos mòduls propis, el Mòdul de tutoria i orientació i el Mòdul de Simulació: Aplicació pràctica de les competències.


Catàleg del CFGS en DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

 

DESCARREGAR PDF

QUÈ ESTUDIARÀS?

 

DESCARREGAR PDF


PREUS I BONIFICACIONS

DESCARREGAR ARXIUCONTINUÏTAT ACADÈMICA

Altres cicles formatius de Grau Superior

Continuar amb estudis d’especialització de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.

Estudis universitaris


Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent. (Branca Ciències de la Salut)

Preparació de les proves d’avaluació de Batxillerat

(Únicament de les assignatures troncals)