Documentació i administració sanitàries

Títol oficial
Títol Oficial de Tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitàries


Nombre d’hores
1650 h (teòriques) / 350 h (pràctiques)


Modalitat
Presencial


Inici del curs
Setembre 2021


TÈCNIC/A SUPERIOR EN
DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES


El/La tècnic/a superior en documentació i administració sanitària del CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL SANT LLÀTZER (CFPSLL) és un/a professional que gestiona processos d’orientació i atenció a les persones, realitza processos de tractament de la informació i documentació clínica i participa en la gestió de dades del sistema de qualitat de les organitzacions sanitàries.


SORTIDES PROFESSIONALS

  • Gestió de processos administratius-clínics
  • Arxiu d’històries clíniques
  • Documentació Clínica
  • Servei d’admissions de centres de salut i hospitals
  • Avaluació i control de la prestació sanitària
  • Identificació, extracció i codificació de dades clíniques i no clíniques de la documentació sanitària
  • Validació i explotació de bases de dades mèdiques
  • Atenció al ciutadà en centres de salut i hospitals
  • Gestió de dades sanitàries

MÒDULS PROFESSIONALS
Garantim una atenció personalitzada durant la formació dels estudiants, donat que s’han incorporat en el  GS un mòdul de tutoria específic, un mòdul de gestió de bases de dades amb simulacions i un d’acreditació sanitària.


QUÈ ESTUDIARÀS

DESCARREGAR PDF


PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2021-2022 PER A CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA PANDÈMIA

OBRIR DOCUMENTCONTINUÏTAT ACADÈMICA

Altres cicles formatius de Grau Superior

Continuar amb estudis d’especialització de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.

Estudis universitaris


Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent. (Branca Ciències de la Salut)

Preparació de les proves d’avaluació de Batxillerat

(Únicament de les assignatures troncals)